Het zal morgen al 140 jaar geleden zijn dat de Russische schrijver Fjodor Michailovitsj Dostojevski is overleden.

Dostojevski werd geboren in Moskou op 11 november [ten tijde van Dostojevski zelf op 30 oktober] 1821. Dostojevski’s vader stamde af van een familie die eens tot de oude, maar kleine Litouwse adel behoorde. Zijn grootvader was hoofdpriester in de Verenigde Russische Kerk in het Slovaakse Bratislava. In plaats van voor een kerkelijke carrière te kiezen, besloot Dostojevski’s vader rond 1818 naar Moskou te trekken en medicijnen te studeren. Zijn moeder had als koopmansdochter een voor meisjes van die klasse ongewoon brede culturele opvoeding genoten.
In 1821 verhuisde het gezin Dostojevski naar het Marinski-Ziekenhuis voor de Armen, een filantropische instelling waar ze gingen wonen en waar Fjodor, een van de zeven kinderen, werd geboren. Hij groeide op in een gezin met privépersoneel. In 1831 kocht dokter Dostojevski een vervallen dorpje, met honderd mannelijke lijfeigenen, niet alleen om te kunnen beheren, maar ook om zijn gezin ‘s zomers frisse lucht en vrijheid te bieden. Terug thuis moest er hard worden gestudeerd. Vader Dostojevski gaf zelf Latijn met ‘ijzeren tucht’.
In 1837 vertrok het gezin naar Sint-Petersburg. Vader werd opvliegender, en op de nieuwe school zagen de jongens hoe rijke kinderen werden bevoorrecht. Op zestienjarige leeftijd verloor Fjodor zijn moeder, die aan tuberculose stierf. Hij moest naar de militaire academie, die hij drie jaar lang verafschuwde. Twee jaar nadat Dostojevski uit dienst was getreden, werd zijn vader op een klein landgoed van Moskou door een groep lijfeigenen vermoord, uit wraak voor de slechte behandeling. Dat bezorgde Dostojevski een enorm schuldgevoel: hij had zijn heetgebakerde, norse en achterdochtige vader al vaak dood gewenst.
Na zijn opleiding aan de militaire ingenieursschool van Sint-Petersburg neemt Dostojevski dienst als tekenaar bij het Sint-Petersburgse ingenieurscommando of korps van de genie. Een jaar later werd hij ontslagen, maar inmiddels was hij begonnen met het vertalen van werken van Honoré de Balzac en George Sand. Hij kreeg een aanstelling als officier, maar in 1844 nam hij ontslag om zich geheel aan het schrijven te wijden. Met zijn eerste roman, “Arme mensen”, verschenen in 1845, oogstte hij meteen succes. Dit debuut ontlokte de auteur Belinski de woorden “een nieuwe Gogol is geboren”. Het boek is een brievenroman tussen een lager ambtenaar die zonder bijbedoelingen een jong weesmeisje onder zijn beschermende vleugels neemt. Hoe nobel ook, hij gaat steeds meer ten gronde, verliest – hoewel zij dat niet wil – al zijn karige geld voor haar. Hij wordt uitgebuit, beschimpt… In die wrede wereld resten twee zuivere zielen, het meisje en de ambtenaar. Een vreselijk boek dat weinig perspectieven biedt. Tot voor het weesmeisje een ‘redder in nood’ opdaagt die haar huwt en meeneemt naar zijn landgoed. Maar dé oplossing is dit voor geen van beide. Inderdaad, in dit eerste boek kondigde zich reeds de meester aan. De tekening van de twee personages en van de talrijke nevenfiguren, de bijtende ironie, de beeldende natuur. En het engagement. Een aanklacht tegen hypocrisie, Dostojevski reeds op zijn pijnlijke best.
Dostojevski leefde in de tijd van het Russische tsarendom. Lijfeigenschap bestond er nog. Dostojevski’s aanwezigheid in 1849 bij een bijeenkomst van de socialistisch getinte nihilistische Petrasjevskigroep, die voor afschaffing van dat systeem pleitte, werd door een van de agenten van de tsaar genoteerd. Op 23 april 1849 werd hij gearresteerd en veroordeeld tot de dood door het vuurpeloton. Net voor het moment van executie (mogelijk een schijnexecutie) kreeg hij gratie en kreeg hij in plaats daarvan vier jaar dwangarbeid in Siberië. Een aantal van zijn boeken getuigt van de verschrikkingen die hij in de werkkampen meemaakte. Zijn Siberische jaren gebruikte Dostojevski ook om vanuit een atheïstische stellingname het christendom te onderzoeken. Het Nieuwe Testament was de enige literatuur die hij daar tot zijn beschikking had en uiteindelijk verzoende hij zich met het christelijk geloof.

DE VERSTOTENE
‘Nètotsjka Njezwanowa’ (‘De verstotene’; 1849) is de derde roman van Dostojevski. Een roman die hij helaas niet voltooide, wellicht omdat hij tijdens het schrijven dus voor vier jaar verbannen werd naar Siberië. Maar ook met ‘open einde’ is deze roman best interessant om te lezen omdat hij zowat alle ingrediënten bevat van de grote auteur die Dostojevski is.
Nètotsjka vertelt hier zelf haar levensverhaal dat begint als zij negen jaar is – haar eerste herinneringen: “Ik ben heel laat bewust gaan leven, pas sinds de tijd dat ik negen was”. Zij leeft dan met haar moeder en stiefvader Jefimov in grote armoede. Deze Jefimov, een matig klarinettist, had zich ooit demonisch tot een geniaal violist ontpopt (zonder opleiding) dankzij een viool die hij op bizarre wijze verkreeg uit het testament van een landloper. Maar de viool en zijn genie brachten hem ongeluk – hij raakte aan de drank tot hem als uitkomst het huwelijk met de toen relatief bemiddelde weduwe, moeder van Nètotsjka, overbleef. Het zou trouwens lang duren eer het meisje beseft dat hij niet haar biologische vader is. Zij klampt zich aan haar stiefvader vast op een bijna ongezonde wijze, tegen haar moeder in – verscheurd door gevoelens. Een voortdurende innerlijke strijd waarvan Jefimov gebruik maakt om haar huishoudgeld af te troggelen. Zijn drankmisbruik en vooral zijn jaloezie op andere kunstenaars, zijn verbittering, richten het gezin ten gronde. Tot de ouders in twee dagen beide overlijden. Het meisje wordt opgenomen in het gezin van prins Ch-i voor wiens deur zij flauwgevallen was. In dit rijke gezin woont het even oude dochtertje Katja. Oorspronkelijk wordt zij geconfronteerd met de grilligheid van dit meisje maar tenslotte worden ze hartsvriendinnen. Tot de familie moet verhuizen en Nètotsjka onder de hoede komt van de oudere zus van Katja, Alexandra en haar echtgenoot Pjotr. Zij voelt in de loop der jaren steeds meer de spanning tussen het echtpaar, een vreemde mysterieuze spanning en afstandelijkheid. Terwijl Alexandra zich voor haar ontpopt tot een moederlijke vriendin aan wie Nètotsjka zich op vrijwel even hysterische wijze als ten opzichte van Jefimov (en ook met Katja) bindt. Tot zij toevallig een oude brief ontdekt die onthult dat Alexandra tijdens haar huwelijk een passionele – evenwel toch platonische – relatie had, die zij voor haar echtgenoot en twee kinderen tenslotte opgaf. Alles wordt nu duidelijk, de stroeve houding van Pjotr, de tristesse van Alexandra, de bittere relatie van het echtpaar. Zij verzwijgt de ontdekking van de brief gedurende drie jaren tot Pjotr deze in haar handen ontdekt maar (hij leest alleen de eerste regels) denkt dat het een liefdesbrief is van een minnaar aan haar en haar de deur wil wijzen. Net op het ogenblik dat het gezin met Katja zou terugkeren. De ware toedracht blijkt: de kaarten worden open op tafel gelegd. Bovendien wordt het ook duidelijk dat Pjotr niet zo onschuldig is maar heimelijk de ganse tijd verliefd was op Nètotsjka die hem zijn schijnheiligheid verwijt terwijl hij door zijn houding jarenlang Alexandra ‘strafte’ voor haar gevoelens. Helaas eindigt hier de roman om voormelde reden hoewel wat met de ziekelijk overspannen Alexandra zal gebeuren elders wel ‘voorspeld’ wordt. “Ze liep naar de piano en sloeg enkele akkoorden aan; op dat moment sloeg er met een klap een snaar en jammerde nog na met een langgerekte, jengelende toon… ‘Hoor je dat, Nètotsjka, hoor je dat? Die snaar hadden ze te strak gespannen: ze doorstond het niet en is gestorven. Hoor je hoe klaaglijk de toon wegsterft!'”
Jammer dus dat Dostojevski deze roman niet voltooide. Maar boeiend is het wel te merken dat hier alle thema’s uit zijn werken zich reeds aandienen. Krankzinnigheid – genialiteit. Armoede – rijkdom. Extreme emoties, overgevoeligheid met fysische gevolgen. Het demonische. Medemenselijkheid – haat – schijnheiligheid. En dit alles in een boeiend verhaal met sterk getekende, àffe karakters.
In 1854 zat zijn dwangarbeid erop en ondanks het feit dat zijn epileptische aanvallen toenamen, moest hij als gewoon soldaat in militaire dienst. In die tijd overleed de vrouw van Tsaar Nicolaas I, en nadat hij een ode aan haar had geschreven, werd hij bevorderd tot onderofficier. In 1857 trouwde hij met Maria Isajeva. In april 1858 werd hij op medische gronden ontslagen uit militaire dienst. Hij vestigde zich eerst in Tver in het westen van Rusland. In 1859 mocht hij terug naar Sint-Petersburg. Vanaf toen kwam er vaart in zijn literaire loopbaan.
Zijn literaire rentree maakte Dostojevski in 1861 met “Aantekeningen uit het dodenhuis”, naar aanleiding van zijn tijd in de werkkampen. Dat jaar werd hij ook redacteur van het tijdschrift De Tijd (Время/Vremja), dat hij samen met zijn broer Michail had opgezet en uitgaf. In dat tijdschrift publiceerde hij later ook de Winterse notities over zomerse indrukken, een journalistiek reisverslag met kritische en ironische passages over het leven in het Westen. Dostojevski bezocht in 1862 onder meer Parijs. Dostojevski trok naar het Westen om uit te vissen in welke mate de Europese ideeën (die van Saint-Simon, Fourier en Sébastien Cabet), waarmee hij had geflirt en waarvoor hij in ballingschap had moeten gaan, nu werkelijk toegepast werden. Maar het burgerlijke Frankrijk dat hij aantrof wekte diepe afschuw. Zijn bezoek was bovendien beïnvloed door zijn slavofilie en zijn contact met Alexander Herzen, de invloedrijkste Russische balling in Europa. Herzens standpunten komen een aantal keer terug in Dostojevski’s werk: “De westerling spreekt van broederschap als de grote drijvende kracht achter de mensheid, maar (…) broederschap ligt niet in de Franse aard, of meer algemeen, niet in de westerse aard. In plaats daarvan zie je een individualistisch principe, een afzonderingsprincipe, een principe louter gericht op zelfbehoud, op persoonlijk gewin, op zelfbeschikking, gericht op het ik tegen de hele natuur en de rest van de mensheid als een onafhankelijk, autonoom principe dat geheel gelijk en gelijkwaardig is aan alles wat erbuiten staat.”

DE SPELER
In 1863 had Dostojevski een hartstochtelijke maar complexe relatie met Apollinarija Soeslova, de hooghartige, hypersensuele en ‘infernale’ vrouw die model staat voor verschillende figuren in zijn oeuvre. Met haar, en zijn passie voor het roulettespel, leerde hij de diepten in zijn ziel en bestaan kennen.
Van de speeltafels in Bad Homburg, waar hij alles op het spel zette, werd hij teruggeroepen naar het sterfbed van de vrouw met wie hij sinds zijn militaire dienst in Siberië ongelukkig getrouwd was. In april 1864 overleed niet alleen Dostojevski’s vrouw maar ook zijn broer, die grote schulden achterliet. De schrijver nam de schulden van zijn broer over, evenals de zorg voor het gezin van zijn broer. Door dit alles raakte hij zelf in geldnood.
Eind juli 1865 vertrok Dostojevski weer naar de roulettetafels in het Westen, maar na vijf dagen in Wiesbaden was hij alles kwijt. Alleen door een lening van de Russische schrijver Toergenjev en een Russische priester kon hij in oktober 1865 terug naar Sint-Petersburg. In een poging gevangenisstraf wegens schulden te voorkomen trachtte hij tevergeefs een idee voor een roman die “De dronkaard” zou heten, te verkopen. In 1865 sloot hij een contract met de dubieuze uitgever en speculant Stellovski, waarin bepaald was dat als Dostojevski niet vóór 1 november 1866 een roman af zou hebben, de uitgever 9 jaar lang elke letter die de schrijver produceerde naar eigen goeddunken en zonder honorering mocht gebruiken en publiceren. De roman kwam op tijd af en kreeg als titel “De Speler”.
“De Speler” schreef Dostojevski in minder dan vier weken, met hulp van zijn nieuwe stenografe Anna Grigorjevna Snitkina – 25 jaar jonger dan de schrijver – met wie hij in 1867 trouwde.

Dostojevski mag zijn roman ‘De speler’ (1866) dan wel onder dwang en tijdsdruk geschreven hebben, dat betekent allerminst dat hij een minderwaardig werk afgeleverd heeft. De psychologie, het mechanisme van de verslaving aan het gokspel is hier grandioos uitgewerkt. We zien dat evolueren bij twee personen die hun eerste stappen in de wereld van casino en roulette zetten en in een minimum van tijd aan de demon van de verslaving gebonden zijn. Het overkomt de ik-figuur, de verteller van het verhaal. En ook de grootmoeder, de oude dame op wiens dood het kleine gezelschap dat in een vakantieplaatsje goede sier maakt, ongeduldig wacht. Helaas blijkt zij niet zo heel erg stervend te zijn maar daagt zij in persoon op, om in het plaatselijk casino het grootste deel van haar fortuin op de roulette te verliezen… Fortuin waar zo op gerekend werd door haar erfgenaam, de generaal, zodat hij kan huwen met de jonge Blanche. Ook door zijn dochter die dan de vrijheid ziet wenken. Door voornoemde Blanche en haar moeder die in een rijk huwelijk de enige uitweg uit de armoede zien. Door een Fransman bij wie de generaal een grote schuld heeft uitstaan en die deze hoopt dan alsnog te recupereren. Tenslotte is er nog een Engelsman die bij dit alles geen baat heeft, de intriges monkellachend aan- en doorziet – misschien de enige integere persoon die Dostojevski in zijn roman binnensmokkelde.

De tekening van al deze karakters is zonder genade. Al zit de verteller middenin het gezelschap, door zijn positie als huisleraar van de jonge kinderen van de generaal kan hij toch afstand nemen, en de anderen observeren. Niet al te objectief evenwel gezien zijn verliefdheid op de dochter van de generaal… Een haarfijne ontleding van karakters die uitstijgt boven de typering – hoewel de auteur flinke prikken uitdeelt naar wat de volksaard van de Russen en de Fransen zou kunnen genoemd worden. De plot ontwikkelt zich vol spanning, de gebeurtenissen zijn verrassend, knipogen en dubbele bodems staan garant voor de humor. ‘De speler’ is een volwaardig literair werk, dat vooral dankzij psychologisch inzicht (karakters en het proces van de verslaving) naast secundaire elementen als plot en humor, een plaats opeist naast het meer bekende werk van Dostojevski.      

Met “De Speler” begon voor Dostojevski de beste periode van zijn leven, al moest hij in datzelfde jaar 1867 nog vluchten naar het buitenland (Dresden, Zwitserland en Florence) zowel voor de schuldeisers als voor de veeleisende familieleden van zijn broer, die op Dostojevski’s zak teerden en de jeugdige Anna tot wanhoop dreven.

MISDAAD EN STRAF
In 1866 was zijn eerste grote roman “Misdaad en straf” (vroeger vanuit het Duits in het Nederlands vertaald als “Schuld en boete”) in delen gepubliceerd in “De Russische Bode”. Deze roman, die gaat over de psychologie van het kwaad, bracht hem ook internationale erkenning.

19 RVVlaenderen,JMorel,CyrielVG (Eeuwige echtgenoot)


In het buitenland schreef hij o.a. “De idioot” en “De eeuwige echtgenoot” (in 1957 in Arca in een toneelbewerking gebracht door Rudi Van Vlaenderen, Jacky Morel en Cyriel van Gent, v.l.n.r. op de foto). In de zomer van 1871 was hij weer terug in Sint-Petersburg; daar schreef hij de laatste delen van zijn oeuvre, b.v. “Boze geesten” of “Demonen” (1871-72) over zijn breuk met de nihilisten.
Sterker dan ooit was Dostojevski in deze tijd jaloers op de voorspoed van zijn populaire tijdgenoten Toergenjev, Gontsjarov en Tolstoj. Hij stond diep in de schuld bij zijn uitgever, zeker nadat “De idioot” geen kassucces was gebleken. Hij smeekte voortdurend om geld, maar schreef tegelijk dat hij nooit de belofte wilde breken dat hij nooit op bestelling zou schrijven (behalve dan die keer van “De Dronkaard”/”De Speler”).

DE GEBROEDERS KARAMAZOV
Ondertussen was hij aan zijn meesterwerk “De gebroeders Karamazov” begonnen, dat hij evenwel niet volledig zal kunnen afwerken. De beide delen van de roman werden pas in 1879 en 1880 gepubliceerd. Het disharmonische gezin Karamazov kwam (in de roman) rond augustus 1866 voor het eerst voltallig samen bij hun vader Fjodor. Hij had niet omgekeken naar zijn drie zonen Dmitri, Ivan en Aleksei, toen hun moeders gestorven waren. Aleksei wilde het graf van zijn moeder zien en in het klooster treden, Dmitri had onenigheid met zijn vader over een erfeniskwestie en Ivan had een oogje op de verloofde van Dmitri. De echte dynamiek van het verhaal werd pas in gang gezet, toen vader Fjodor en zoon Dmitri een bittere strijd uitvochten voor de femme fatale Groesjenka.
Dostojevski’s personages worden gedreven door ideeën eerder dan door platvloerse biologische of sociale drijfveren. Ze zijn, eerder dan realistische voorstelling, meer een symbolisering van de ideeën die ze vertegenwoordigen. Dostojevski wordt daarom wel eens geciteerd als een van de voorlopers van het Literair Symbolisme. Hij oefent invloed uit op uiteenlopende stromingen van de 20e-eeuwse literatuur, existentialisme en expressionisme in het bijzonder.
“De grootinquisiteur van Sevilla” is het beroemdste hoofdstuk van “De gebroeders Karamazov” en wordt algemeen beschouwd als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. In een lange monoloog verdedigde de grootinquisiteur van Sevilla tegenover Jezus Christus de idee dat enkel de principes van de duivel leiden naar de universele eenwording van de mensheid: Geef de mens brood, beheers zijn geweten en heers over de wereld. Jezus beperkte zich tot een kleine groep van uitverkorenen; de katholieke kerk echter heeft zijn werk verbeterd en richt zich al eeuwen naar alle mensen. De kerk heerst over de wereld in naam van God, maar met de principes van de duivel. Jezus maakte de fout om een te hoge dunk van de mens te hebben.
Dostojevski ondernam zelf een spirituele zoektocht naar de zin van het leven. Hij concludeerde dat het westerse christendom decadent geworden was en dat het zuiverste christendom gezocht moest worden bij de Russisch-orthodoxe Kerk en het Tsarisme.
In zijn latere jaren verkreeg Dostojevski grote roem als spreker. Met name zijn toespraak in Moskou bij de onthulling van het standbeeld van Poesjkin maakte zoveel emoties los bij de toehoorders, dat de kranten er de volgende dag vol van stonden.
Op 9 februari (28 januari volgens de Juliaanse kalender, zie Gregoriaanse kalender) 1881 overleed Dostojevski aan een longbloeding. Zijn dood veroorzaakte nationale rouw.

Johan de Belie & Ronny De Schepper
(met dank aan Wikipedia voor de biografische gegevens)

2 gedachtes over “Fjodor Dostojevski (1821-1881)

    1. Als het artikel bestaat uit bijdragen door ons allebei, dan tekende ik niet met Ronny De Schepper maar met Jan Segers. Een inside joke uit mijn Rode Vaan-periode, waarnaar wij nostalgisch teruggrepen. Maar naar aanleiding van je opmerking hebben Johan en ik besloten dat de grap nu lang genoeg heeft geduurd en hebben wij de ondertekening aangepast, zoals je kunt merken. Bedankt dus voor je opbouwende kritiek!

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.