« Het Congres danst », aldus is het Congres van Wenen 1815 de geschiedenis ingegaan. Maar walsen was er niet bij voor de Vlaamse Congresgangers van de KP, zij werden eerder platgewalst door stapels papier met ontwerpen, amendementen, moties, wijzigingen enz. Een stresserende ervaring, zeer zeker, vooral voor de rokers omdat er (zeer terecht) werd beslist dat er in de Congreszaal zelf niet mocht worden gerookt. Dat gebeurde des te meer in de wandelgangen. En daar hadden wij dan ook postgevat om een aantal congressisten naar hun indrukken te vragen. Waaruit men echter niet mag afleiden dat alle mensen die hieronder aan het woord komen, verstokte rokers zouden zijn. Er zijn immers ook nog andere redenen, die ten zeerste « des mensen » zijn, om zich even te moeten verwijderen…

00 jan vernieuwe

Jan Vernieuwe, federatie Brugge, 29 jaar, sociaal verpleger: « Dit was mijn eerste ervaring met een congres van de KP en ik moet zeggen dat het een positieve ervaring was. Voor mij werd hier wel duidelijk bewezen dat de partij fundamenteel democratisch is. De gesprekken waren soms hard, maar altijd open en eerlijk. Voor mij is dit Vlaamse Congres dan ook een aanzet om verder te werken aan de uitbouw van de partij, zeker op lokaal vlak. De congresbesluiten dragen zeker de kiemen in zich om op de meeste strijdterreinen het KP-standpunt te kunnen verdedigen. Wat niet wil zeggen dat we op alles klare antwoorden hebben. Zo moet er b.v. rond het alternatief zeker nog heel wat denkwerk gebeuren. »

14 berlinda van hout

Berlinda Van Hout, federatie Zuid. West-Vlaanderen, 25 jaar, werkloos: « Voor mij was het ook mijn eerste congres en ik ben nogal optimistisch, in die zin dat ik het beschouw als een stap voorwaarts in de richting van de socialisering. Ik vond dat de thema’s die aan bod gekomen zijn erg belangrijk waren, vrede b.v. en natuurlijk ook de vrouwenproblematiek. Hieraan was wel geen aparte commissie gewijd maar er heeft iemand verslag uitgebracht in naam van de Vrouwencommissie en ook bij de bespreking van het alternatief is deze problematiek goed aan bod gekomen. »

20 jef smets

Jef Smets, federatie Kempen, 31 jaar, werkloos : « Op het eerste zicht heeft dit Congres meer duidelijkheid geschapen. Zo zijn er bij een aantal politieke discussies zeer duidelijke standpunten naar voren gekomen, die echter dermate tegenover elkaar stonden dat men een aantal belangrijke thema’s niet ten gronde heeft kunnen uitdiscussiëren, waardoor men de problemen weer voor zich uit heeft geschoven. Ik vraag me ook af of dit Congres zijn boekje niet te buiten is gegaan door andere standpunten in te nemen dat die van het 24ste nationale congres en dat op terreinen die tot de nationale bevoegdheden behoren. Positief is het besluit om meer aandacht te besteden aan de lokale uitbouw van de partij, maar ik betreur dat de discussie over de noodzakelijke middelen ervoor is uitgesteld tot een van de volgende Vlaamse Raden. »

30 andré tobac

André Tobac, federatie Limburg, 26 jaar, vormingswerker : « Globaal is mijn indruk positief. Maar vanuit Limburg wordt er wel op aangedrongen dat alle besluiten die op dit Congres werden genomen slechts basisdocumenten kunnen zijn die een noodzakelijke opvolging dienen te krijgen via een intensieve uitwerking. Het kan volgens ons niet zijn dat men het bij deze teksten houdt zonder dat er hier een verdere brainstorming gebeurt. Wij zouden dan ook graag een andere manier van congresseren zien, die niet zo slopend werkt en waar er meer tijd kan worden vrijgemaakt voor inhoudelijke stoffering. Technisch kan er dus nog heel wat gesleuteld worden aan de formule. We zijn van plan hierover binnenkort concrete voorstellen uit te werken. »

44 leonard hoernaert

Leonard Hoernaert, federatie Oostende, 57 jaar, gepensioneerde leraar : « Mijn algemene indruk is dat het zeker geen façade- of saloncongres is. Er werd veel gediscussieerd. Er zijn enorm degelijke tussenkomsten geweest. Er was tamelijk veel kritiek, maar tegelijk ook een grote openheid, een bereidheid dus om op deze kritiek in te gaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er soms geen onverzoenbare standpunten naar voren kwamen. Zo o.a. in de commissie over de partij, waarvan ik deel uitmaakte. Ik vind het echter wel positief dat men die tegengestelde mening wel wenste te aanvaarden indien er een democratische meerderheid voor te vinden was. Mijn kritiek betreft dan eerder ook opmerkingen die ook voor vroegere congressen reeds konden worden gemaakt. Het is natuurlijk zeer moeilijk om een gepaste formule te vinden om alles zo democratisch mogelijk te laten verlopen. »

20 pierre lots

Pierre Lots, federatie Brussel, 49 jaar, bediende : « Ik vind het uitstekend dat we binnen de KP nu eens als Vlamingen bijeenkomen. De meeste mensen die hier zitten heb ik nog nooit gezien, want in Brussel moet ik meestal met Franstaligen omgaan. Nu kom ik tenminste in contact met mensen die mijn taal spreken en die dezelfde politieke gedachten hebben. Het tweede positieve punt is dat wij de problemen van ons land en van ons gewest nu eindelijk als communist én als Vlaming kunnen bespreken. Wel vind ik het spijtig dat er zo weinig publiciteit is rond gemaakt. Zo heeft het me geshockeerd dat de RTBF er zondagmorgen hoegenaamd niks heeft van gezegd. En tenslotte hebben we toch een eigen inbreng die bij de volksmassa’s zou moeten worden bekendgemaakt. Hier in Brussel bestaan er b.v. nog steeds grote vooroordelen tegenover het Vlaams. Als je zegt dat je een linkse Vlaming bent, dan beschouwen ze je als iemand van de linkervleugel van de VMO of zoiets. Ze begrijpen niet dat je kunt opkomen voor je taal en je cultuur en tegelijkertijd toch een heel andere sociologische opvatting hebben dan de “zwarten”, zoals ik ze gemakshalve zal noemen. De Vlaamse taal moet heropleven in Brussel, anders wordt het een soort van Frans provinciestadje zoals b.v. Dijon, waar de mensen zich ’s zondags dood vervelen. Brussel moet zijn eigen karakter weervinden en dat kan enkel door het Vlaams te herwaarderen. En daartoe kan dit Congres ook bijdragen, tenminste als de gedachten die erin naar voren zijn gekomen ook naar buiten worden verspreid. »

00 yvonne van der auwera

Yvonne Van der Auwera, federatie Mechelen, 53 jaar, huisvrouw: « Dit Congres geeft mij de hoop dat er eindelijk een beetje werking komt in de KP naar de Vlaamse contekst toe. Er zijn toch een boel verschillen met onze Waalse kameraden en dit Congres kan op die manier wel bijdragen tot een betere eigen werking. Ik puur er alleszins reeds het nodige enthousiasme uit. »

14 jos wolles

Jos Wolles, federatie Antwerpen, 48 jaar, maatschappelijk werker : « In vergelijking met het 24ste Congres en 24bis moet ik zeggen dat déze manier van werken veel vruchtbaarder is, niet zo ritueel. De discussies in de werkgroepen waren deze keer geen monologen, maar vooral een poging om te dialogeren. Zelfs uitgaande van reële meningsverschillen was er een inzet om naar elkaar te luisteren en om toch te pogen tot een vorm van consensus te komen. Een tweede belangrijke vaststelling is dat men nu concreet uitgaat van de Vlaamse realiteit. Mijn verzuchting is dat de ernst waarmee men hier werkt, zal doordringen tot de basis en dat het niveau van de discussie ook daar zal worden opgetrokken. Ik hecht er heel veel belang aan dat de evolutie van ons ideologische gedachtengoed zal worden verwerkt door de basis, zodat wij naar een partij toegroeien die in staat is van op haar omgeving in te werken. »

30 peter van den bossche

Peter Van den Bossche, federatie Denderstreek, 19 jaar, student : « Voor mij is het uiteraard ook mijn eerste congres en daarom is het nog wat wennen natuurlijk. Zo vind ik het soms een beetje te langdradig. Ik dacht dat men concreter zou zijn. Maar ja, dat zal wel inherent zijn aan het grote aantal deelnemers. Vandaar dat er in de commissies vlotter kon worden gediscussieerd. Zelf heb ik deelgenomen aan het ontwerp van het alternatief en dat vond ik zeer leerrijk, vooral omdat ik politieke en sociale wetenschappen studeer in Gent. Het was soms wel een beetje verwarrend, maar dat vond ik niet zo erg, want ik had eerder gevreesd dat men het allemaal vanuit één standpunt zou bekijken. Maar nee, er komen genoeg verschillende meningen aan bod, waaruit je dan een eigen zienswijze kan distilleren. »

00 alex verstringhe

Alex Verstringe, federatie Gent, 30 jaar, bediende: « Ik heb de indruk dat alles vrij kalm verloopt en dat de grote twistpunten van vroeger verdwenen zijn. Eindelijk zijn we dus tot duidelijke standpunten gekomen, daar waar vroeger vele mensen de partij hebben verlaten omwille van een zekere onduidelijkheid. Ik hoop dan ook dat die zich nu opnieuw tot ons zullen aangetrokken voelen, want het is zeker belangrijk in deze crisistijd dat er een alternatief wordt geboden voor de neoliberale politiek. Zelf heb ik de commissiewerking over de partij bijgewoond en het voornaamste dat daaruit is voortgekomen is de noodzaak van een grotere aandacht voor de kleine federaties en de uitbouw van de partij op lokaal vlak. »

44 joske van sande

Joske Van Sande, federatie Kempen, 29 jaar, gediplomeerd kunstschilder maar in werkelijkheid bediende: « In vergelijking met het 24ste Congres en 24bis hebben we vanuit de Vrouwencommissie inhoudelijk een veel grotere inbreng gehad. Vooraf hadden we twee dagen vergaderd, waaruit we dan een tekst hebben gepuurd die we hier naar voren hebben gebracht en naar mijn mening zijn er wel invloeden van die tekst weer te vinden in de resoluties. Verder vind ik de sfeer op het Congres veel meer ongedwongen en losser dan vroeger. Zelf heb ik deelgenomen aan de commissie over het alternatief en ik vond dat er heel grondig over de problemen was nagedacht en dat er ook op dat niveau van gedachten werd gewisseld. Zo hebben we het gehad over het feit of het basisinkomen nu al dan niet moet gekoppeld zijn aan het begrip arbeid en ik denk dat dit voor de partij een heel nieuw idee is. Net zoals in de maatschappij in het algemeen wordt arbeid immers bij ons nog gezien als een soort heilige koe. In de marge wil ik nog opmerken dat de kinderopvang een succes is geweest. Vooral dan de formule dat men de kosten voor kinderopvang thuis nu ook kon aanrekenen. Voor de kinderopvang hier ter plaatse stonden er een kinderverzorgster én een kinderverzorger in en daarvoor kwamen zo’n tien kinderen opdagen. Men kan dus vaststellen dat zoiets nodig is. Ook dergelijke kleine dingen vind ik belangrijk voor de werking van een partij. »

Referentie
Ronny De Schepper, In de wandelgangen, De Rode Vaan nr.9 van 1984

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.